Resultaten

De behaalde resultaten zijn het product van een gezamenlijke inspanning. Dat kan er soms heftig aan toe gaan. In iedere opdracht komen ongemakkelijke, schurende situaties voor. Dat is goed! Het betekent namelijk dat er iets gebeurt: weerstand wegwerken, reflectie op gedrag of  nieuwe organisatieschetsen bedenken. Het is er niet zomaar en iets nieuws ontstaat nooit toevallig. Het is gewoon hard werken. Maar dan staat er ook wat. Tot nu toe heb ik altijd met trots kunnen terugkijken. De resultaatquotes van recente opdrachten spreken voor zich. Wanneer je die aanklikt lees je meer over de opdracht en het behaalde resultaat.


"Ik heb met Corine samengewerkt bij de reorganisatie. Corine heeft dit voortvarend opgepakt. Corine is zeer communicatief, heeft een enorme drive en is zeer sterk in het meenemen van medewerkers in een verandering. Zij blijft voortdurend het einddoel voor ogen houden en probeert medewerkers op alle niveaus daarin mee te krijgen. Ondanks het feit dat de hardnekkige cultuur van de organisatie haar soms belemmerde bij het bereiken de resultaten is zij tot het eind toe gefocust gebleven en heeft zij het project binnen de gestelde kaders tot een goed einde gebracht".
 
Annemieke Horsman, beleid- en stafmedewerker SEIN, Centrum voor epilepsie, 2017

Januari 2015- februari 2017, projectleider reorganisatie. Sector VG

De opdracht :Het opnieuw inrichten van de organisatiestructuur. realiseer nauwe samenwerking tussen de diensten woonzorg en dagbesteding. houdt hierbij rekening met de ondersteuningsmethodiek, de nieuwe bekostiging alsook met vigerende beleidsregels en leveringsvoorwaarden. 

Het resultaat: Door middel van het project de Wending is gerealiseerd:
-een nieuw functiehuis voor alle medewerkers betrokken bij wonen en werken.
-een duidelijke scholingseis voor de verschillende functies.
-een helder scholingsaanbod.
-de invoering van het individueel als ook teamportfolio
 

"Ik kan het resultaat niet beter verwoorden dan het compliment wat het auditteam van PRZEO ons eind 2014 heeft gegeven te herhalen namelijk dat Riederborgh een vernieuwende en cliënt gedreven organisatie is die samen met zijn mensen en de omgeving zich waarmaakt in het ondersteunen van de kwaliteit van leven van mensen. 
Jaap van Dijke, bestuurder, Riederborgh 2015

Juli 2013- december 2014 Senior In voor Zorg! coach bij Riederborgh. Sector VVT.

De opdracht:
Ondersteun en coach bestuurder en managers bij het transformeren van een intern gerichte organisatie naar een open op de samenleving gerichte organisatie. Ondersteun de organisatie bij het formuleren van antwoorden op de volgende vragen:

• Een integraal, voor burgers naadloos, faciliterend wijkconcept voor wonen, welzijn en zorg. Hoe betrek je wijkorganisaties en stakeholders bij het plan en transitieproces?
• Hoe borg je het ontwikkelde wijkconcept ?
• Hoe bewerkstelligen we een cultuuromslag zodat integraal samenwerken met vrijwilligers en mantelzorgers gewoon wordt?
• Hoe krijgen we bij medewerkers de gewenste omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat?

Resultaat:
De organisatie neemt deel aan een of meerdere sociale wijkteams

• De Gasterij, voorheen restaurant van Riederborgh, is getransformeerd naar ontmoetingscentrum, huiskamer van de wijk.
• De organisatie is bekend bij gemeenten en wordt ervaren als een betrouwbare samenwerkingspartner: oplossingsgericht, goed bereikbaar, vraaggericht, denkt mee, integraal etc.
• De organisatie heeft een breed en veelzijdig netwerk en werkt goed samen met collega-instellingen en het informele netwerk.
• Medewerkers die de transitie hebben gemaakt van zorgen voor naar zorgen dat….vertaald in meer samen werken met informele zorg en netwerk.
• Medewerkers zijn bereid zorgtaken los te laten daar waar familie, vrijwilliger of mantelzorger in beeld komt.

"De innovatieve kracht die we hebben gemobiliseerd heeft een enorme versnelling gegeven. Op de klassieke manier waren we nooit zo ver gekomen.”
Dianne Engels, bestuurder, RSZK 2013 

Juni 2011- juni 2013, Senior coach In voor Zorg! bij RSZK, Brabantse Kempen (VVT)

De opdracht: Coach, ondersteun en adviseer het bestuur en management op resultaat en proces bij het leren en ontwikkelen van management en medewerkers die verbonden zijn aan het ontwikkelen en implementeren van familiezorg. Hierbij moet ook de integratie tussen behandeldiensten, zorg en facilitaire diensten tot stand komen. 

Resultaat: RSZK heeft met een systematische aanpak van familiezorg en een vernieuwende sturingsaanpak de dementiezorg gevitaliseerd. Deze vernieuwde aanpak heeft vorm gekregen door middel van programmasturing en het instellen van een programmaraad bestaande uit diverse medewerkers van verschillende organisatorische eenheden. Met cliënt én familie wordt eerder in het werkproces vaker en beter afgestemd; de zelforganisatie van medewerker en manager is met 45% toegenomen. De successen in de dementiezorg zijn voor de raad van bestuur RSZK een overtuigend argument om in de totale bedrijfsvoering de aanpak van familiezorg door te voeren.

“Corine is een natuurtalent in het coachen van individuen en teams met een duidelijke visie op zorg en mensen. Zij weet als geen ander inzichten te koppelen aan praktijk en zo een wiel aan het draaien te krijgen”
Nawelle Sabir, directeur wijkzorg Savant, 2010

2009-2010 Coach, adviseur en interim-manager, Savant, Helmond (VVT)

Opdracht: Geef advies over de strategische positie van de verpleegkundige dienst in relatie met de toekomstige invoering van de WMO. En voer na goedkeuring van directie en bestuur het advies van de te ondernemen acties uit. 

Resultaat: Naast een duidelijke koers, maar liefst een stijging van het marktaandeel met 26% in een jaar en een fikse uitbreiding in functies met specialisten, wijkverpleegkundigen en zorgcoördinatoren .De bereikte resultaten liegen er niet om: de thuiszorg van Savant is niet meer weg te denken zowel intern als extern als professionele partner.

"Corine heb ik leren kennen als een goede interim manager en als een goede adviseur. Deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik haar bij een volgende opdracht als coach/adviseur heb ingehuurd. Dit deed zij ook zeer goed”
Petrie Kremer, bestuurder a.i. SWZ, 2010

2007-2009 Adviseur en interim-manager, SWZ, Son en Breugel. (VG/LG)

De opdracht: De organisatie biedt woon- , werk- en behandeldiensten. Paviljoens zijn gebouwd op een voormalig kloosterterrein. Het terrein biedt beschutting en bescherming maar vormt tevens een belemmering voor inclusie. De wens is om van het terrein af te komen en meer zichtbaar te worden voor en in de lokale samenleving.

Resultaat: Cliënten kunnen in toenemende mate wonen en werken in de lokale omgeving in samenwerking met informele zorg van familie en vrijwilligers. Teamhoofden hebben middels een gestructureerde scholing geleerd wat het is om de rol van integraal manager op te pakken. De scholing is op maat gemaakt, intervisie en coaching zijn belangrijke instrumenten. Aanbieden van behandeldiensten en revalidatie aan burgers van de gemeente Son en Breugel en omgeving. 

"Corine Boer is een warm voorstander om mensen te ondersteunen in hun behoefte aan zelfstandigheid. Bestuurders kunnen rekenen op haar treffende observaties, of het nu gaat om organisatiecultuur, financiële structuur en strategische keuzes binnen de nieuwe wet- en regelgeving. Zij zet veranderingen in en zorgt voor een breed draagvlak binnen de gehele organisatie. Zodanig dat de nieuw ingezette koers van de organisatie tastbare resultaten oplevert.”
Johan Willemse, bestuurder a.i. Orion, 2008

2007-2008 Projectmanager, Orion, Rotterdam. (VG/SGLVG/GGZ)

De opdracht is tweeledig en start met een adviesvraag: adviseer de bestuurder bij de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP) met bijzondere aandacht voor de woongroepen voor mensen met autisme. Naar aanleiding van het advies is de vraag gesteld om het project "invoeren ZZP binnen Orion" uit te voeren en medewerkers te coachen om de verandering vorm en inhoud te geven.

Resultaat: Orion is zich gaan toeleggen op haar kerntaak: het begeleiden van cliënten en familie. Er is toegewerkt naar zelfstandige, autonome teams. Er is een huisvestingsplan op lange termijn gemaakt. Op korte termijn is afstoten van het zwembad gerealiseerd. De behandeldienst is gesaneerd. Er is samenwerking gezocht met behandelaren in de omgeving. Dit alles leverde naast een positief financieel resultaat ook een toename van kwaliteit van dienstverlening aan cliënten op.